Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala – modificari de la 1 februarie 2013

Publicata in M. Of. 54/2013 OG 8/2013 produce modificari in ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală si in  LEGEA Nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Modifcarile sunt aplicabile incepand cu 1 februarie 2013.

Articole modificate in Codul de procedura fiscala: ARTICOLUL 67, ARTICOLUL 781, ARTICOLUL 1091, ARTICOLUL 1092, ARTICOLUL 141, ARTICOLUL 1481, ARTICOLUL 149, ARTICOLUL 219

Articole modificate in Codul Fiscal: Art. 7[2], Art. 11, Art. 12 , Art. 19, Art. 191, Art. 193., Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 30, Art. 31, Art. 41 , Art. 42, Art. 43, Art. 55 , Art. 57, Art. 67, CAPITOLUL VII, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 80, Art. 82, Art. 83[8], Art. 86, Art. 94[9], Art. 1121, Art. 1122., Art. 1126., Art. 1128., Art. 115 [10], Art. 116, Art. 1331., Art. 1341, Art. 137, Art. 139, Art. 141, Art. 143, Art. 148, Art. 149, Art. 150, Art. 152, Art. 153, Art. 155., Art. 1563, Art. 1582, Art. 20621, Art. 20622, Art. 20623, Art. 20624, Art. 20628, Art. 20651, Art. 20654, Art. 207, Art. 208, Art. 209, Art. 210, Art. 211, Art. 213, CAPITOLUL VI, Art. 2213., Art. 2964., Art. 29615, Art. 29619, CAPITOLUL II, Art. 29621., Art. 29622., Art. 29623., Art. 29624., Art. 29625ANEXA Nr. 1ANEXA Nr. 2ANEXA Nr. 6

Prevederile Anexei 6, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, se vor aplica începând cu data de 1 aprilie 2013.

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari in Codul de procedura fiscala, asa cum pot fi acestea vizualizate in Bibliotea onlien pentru informare juridica si economica Legalis 2.0:

OG 92/2003 ….  ARTICOLUL 67

Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

(1) Organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia fiscală de plată aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impunere, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă.

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectuează în situaţii cum ar fi:

a) în situaţia prevăzută la art. 83 alin. (4);

b) în situaţiile în care organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum şi în situaţia în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală.

(3) În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndreptăţite să stabilească prin estimare bazele de impunere, acestea identifică acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale.

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(41) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)–e) din Codul fiscal nu depun declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileşte prin estimare baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 29622 alin. (1) din Codul fiscal. Dispoziţiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Cuantumul obligaţiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia celor stabilite în cadrul unei inspecţii fiscale.

modificat de
Ordonanţă nr. 8/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, M. Of. 54/2013;
Ordonanţă nr. 29/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 31 august 2011, M. Of. 626/2011;

“OG 92/2003 …ARTICOLUL 781

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.

(3) Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

b) îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;

c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

(4) Condiţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

(6) Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine:

a) datele de identificare a contribuabilului;

b) data declarării ca inactiv a contribuabilului;

c) data reactivării;

d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;

e) alte menţiuni.

(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

sursa si detalii: legalis.ro

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.