Salvamont Prahova

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT PRAHOVA

CAPITOLUL I – DATE GENERALE

Art.1 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova este organizat şi funcţionează ca serviciu public de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, în baza Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, a Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 98/2003 şi a prevederilor prezentului Regulament.

Art.2 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova are sediul în Baza Salvamont de la Cota 1400 din Sinaia.

Art.3 Finanţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova se face de la bugetul judeţului, precum şi din venituri extrabugetare.

CAPITOLUL II – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art.4 Serviciul Public Judetean Salvamont Prahova este coordonat de către Consiliul Judeţean Prahova prin Preşedinte sau Vicepreşedintele desemnat.

Art.5. Conducerea Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova este asigurată de către un Şef serviciu, numit prin concurs, în condiţiile legii. Şeful serviciului trebuie să fie salvator montan şi poate participa activ la acţiunile de patrulare şi salvare.

Art.6 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova funcţionează cu un număr de 3 formaţii de salvare montană, în Azuga, Buşteni şi Cheia, aflate în subordinea Şefului serviciului. Consiliul Judeţean Prahova hotărăşte modificarea organigramei şi a statului de funcţii.

Art.7 Salvatorii montani sunt angajaţi cu contract individual de muncă, cu normă întreagă sau parţială sau cu contract de voluntariat.

Art.8 Formaţiile de salvare montană sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.77/2003 şi Statutului Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România.

Art.9 Activităţile de contabilitate şi resurse umane sunt efectuate de către un contabil, numit în urma unui concurs, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III – OBIECTUL DE ACTIVITATE. ATRIBUŢII

Art.10 Activitatea de salvare montană este o activitate umanitară cu caracter permanent, ce este realizată de către persoane care au o pregătire specifică în: – acordarea primului ajutor medical în caz de accident – alpinism de vară şi de iarnă – schi alpin şi de tură – transportul persoanelor accidentate – prevenirea accidentelor în munţi

Art.11 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova, în îndeplinirea obiectului său de activitate, exercită urmatoarele atribuţii principale:
a) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare montană în judeţul Prahova
b) propune omologarea sau desfiinţarea de trasee montane
c) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judet
d) asigură, prin şefii de formaţii, preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane
e) asigură permanenţa la bazele salvamont
f) organizează împreună cu Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani pregătirea profesională a salvatorilor montani din judeţ.
g) colaborează cu Serviciile Publice Locale Salvamont
h) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de prevenire şi salvare montana prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite prin hotarare a Consiliului Judeţean Prahova.

Art.12 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova elaborează si supune spre aprobare Consiliului Judeţean Prahova, proiectul bugetului anual, cu precizarea sumelor necesare pentru:
a) drepturi salariale şi indemnizaţii acordate personalului angajat şi voluntarilor
b) pregătirea şi instruirea salvatorilor montani şi contabilului
c) amenajarea, întreţinerea si reabilitarea traseelor turistice montane
d) întreţinerea, repararea, dotarea şi plata utilităţilor pentru bazele şi refugiile salvamont
e) dotarea cu echipamente, materiale, mijloace de transport, etc. specifice activităţii de salvare montană, conform normelor în vigoare.
f) editarea şi tipărirea unor materiale specifice zonei montane ( hărţi, pliante cu sfaturi pentru turişti, etc.)

Art.13 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova va colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, Jandarmeria Montană, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa, Inspectoratul de Poliţie, Serviciul de Ambulanţă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Art.14 Pentru testarea pregătirii profesionale, Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova va organiza participarea la concursurile profesionale desfăţurate la nivel naţional şi internaţional.

Art.15 Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova administrează baza materială proprie existentă la nivel judeţean.

CAPITOLUL IV – PERSONALUL SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT PRAHOVA. ATRIBUŢII

Art. 16 Şeful Serviciului are următoarele atribuţii principale: – coordoneaza activitatea generala a serviciului – încheie contracte de muncă individuale sau de voluntariat cu personalul din subordine – asigură colaborarea cu toate instituţiile prevăzute la art.13 – semnează, ca ordonator terţiar de credite, toate documentele contabile – certifică prin decizie, alegerea de către membrii formaţiilor de salvare montană a şefilor de formaţii – numeşte prin decizie un coordonator al formaţiilor de salvare montană – întocmeşte, împreună cu contabilul, proiectul de buget anual – indeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Preşedintele sau Vicepreşedintele Consilului Judeţean Prahova

Art.17Contabilul Serviciului coordonează activitatea economico-financiară, în acest scop asigurând: – înregistrarea cronologică în contabilitate a operaţiunilor financiare ce privesc funcţionarea serviciului – utilizarea în mod legal şi eficient a fondurilor alocate pe categorii de cheltuieli şi eliminarea cheltuielilor nejustificate – controlul financiar preventiv – controlul gestiunilor proprii, stabilind răspunderile ce se impun – urmărirea definitivării rezultatelor inventarierii – utilizarea fondului de salarii în concordanţă cu statul de funcţii aprobat – îndeplinirea altor atribuţii stabilite de şeful serviciului.

Art.18 Şefii de formaţii au următoarele atribuţii: – preiau apelurile de urgenţă – mobilizează formaţia pentru intervenţie în cel mai scurt timp – coordonează activitatea de intervenţie – asigură activitatea de instruire a formaţiei – îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către şeful serviciului său de către coordonatorul formaţiilor

Art.19 Coordonatorul formaţiilor de salvare montană are următoarele atribuţii: – coordonează împreună cu şefii de formaţii activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare montană din judeţ – propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane – coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor turistice montane din judeţ – asigură buna funcţionare a preluării de către şefii de formaţie a apelurilor de urgenţă primite de la Dispeceratul Naţional Salvamont – organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani din judeţ – verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.39 din Hotărârea de Guvern nr.77/2003 – controlează activitatea formaţiilor de salvare montană – avizează procesele verbale de patrulare şi fişele de accidente montane – îndeplineşte toate atribuţiile legale referitoare la gestiunea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar – îndeplineşte toate atribuţiile legale referitoare la activitatea de casier al serviciului – răspunde de instruirea pe linie de protecţia muncii, P.S.I. şi medicina muncii a tuturor persoanelor din cadrul serviciului – îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către şeful serviciului

CAPITOLUL V – ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR ŞI A ACŢIUNILOR DE SALVARE

Art.20 Coordonatorul formaţiilor, împreună cu şefii de formaţii stabilesc la sfârsitul fiecărei luni, pentru luna următoare, în funcţie de specificul fiecărei zone, graficul de patrulare preventivă şi de permanenţă la bazele salvamont.

Art.21 În cazul primirii unui apel de urgenţă şeful de formaţie mobilizează în cel mai scurt timp salvatorii montani de care consideră că are nevoie pentru desfăsurarea în bune condiţiuni a acţiunii de salvare. El este răspunzător pentru buna desfăşuare a intregii acţiuni, începând cu mobilizarea colegilor din formaţie şi până la predarea accidentatului la Serviciul de Ambulanţă. Art.22 În cazul acţiunilor de salvare complexe, care necesită intervenţia mai multor formaţii de salvare montană, conducerea acţiunii este realizată de către coordonatorul de formaţii, sau în lipsa acestuia de către seful de formaţie în a cărui rază de competenţă s-a produs accidentul.

CAPITOLUL VI – DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR FORMAŢIILOR DE SALVARE MONTANĂ

Art.23 Poate fi membru al formaţiei de salvare montană, orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) a împlinit 18 ani
b) are o condiţie fizică şi o stare de sănătate bune, confirmate prin certificat medical
c) a absolvit formele de pregatire profesională obligatorii impuse de către Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România
d) a obţinut atestatul de salvator montan
e) nu are antecedente penale.

Art.24 Din lipsă de personal calificat, prin derogare temporară de la art.23, poate fi membru al formaţiei de salvare montană şi o persoană care nu are încă atestatul de salvator montan, dar este în curs de absolvire a formelor de pregătire profesională şi de obţinere a atestatului.

Art.25 Membrii formaţiilor de salvare montană beneficiază de următoarele drepturi: – să poarte însemnele şi să posede legitimaţie salvamont – să beneficieze de echipament şi materiale, în conformitate cu normele legale – să beneficieze de drepturile băneşti legale – să aleagă şi să fie aleşi în funcţia de şef formaţie – să beneficieze de indemnizaţia de periculozitate care se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, în raport cu riscurile şi cu condiţiile naturale specifice, precum şi de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport in timpul actiunilor de patrulare si salvare – să încheie asigurări pentru răspundere civilă profesională, de viaţă sau pentru accidente.

Art.26 Membrii formaţiilor de salvare montană au următoarele îndatoriri:
a) să cunoască prevederile prezentului regulament şi Regulamentului de ordine interioară şi să le aplice cu stricteţe
b) să răspundă cu promptitudine la solicitările de a participa la acţiunile de salvare, chiar dacă nu este de serviciu în momentul respectiv
c) să păstreze în bună stare echipamentul şi materialele din dotare
d) să participe la acţiunile de pregătire profesională

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 27 Şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova va aplica şi va urmări aplicarea prevederilor prezentului regulament şi a actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea accidentelor montane şi desfăşurarea acţiunilor de salvare în munţi.

Art.28 Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative din domeniu, hotărârile Consiliului Judeţean Prahova, dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi deciziile Şefului Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova.

detalii pe: www.salvamontprahova.ro

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.