Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

„Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”

Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009 aferenta Masurii 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere.

Obiectivele generale ale Schemei de Ajutor de Stat „Stimularea dezvoltarii regionale
prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea
obtinerii de produse neagricole”, instituita potrivit Ordinului ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr. 12/ 2010, vizeaza îmbunatatirea nivelului general de performanta al
întreprinderilor, prin cresterea competitivitatii întreprinderilor care realizeza investitii în
sectoarele:
– Procesarea de produse agricole prevazute în anexa 1 la Tratatul CE în vederea
obtinerii de produse neagricole;
– Procesarea primara a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase;
– Procesarea produselor agricole în vederea obtinerii de biocombustibil.

Obiectivele specifice ale Schemei de Ajutor de Stat vizeaza:

1. Introducerea si dezvoltarea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi
produse agroalimentare, forestiere si a biocombustibililor;
2. Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi
produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare în
întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare
si de siguranta alimentara;
3. Crearea de noi locuri de munca.
Valoarea totala estimata a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei,
angajata pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei (RON) a 200 milioane
Euro, contributie publica.
Sprijinul public nerambursabil se compune din 80% contributie comunitara – FEADR si 20% contributie nationala – bugetul de stat.

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Schema de Ajutor de Stat – sunt întreprinderile care sunt înregistrate conform Legii nr 31/ 1990, privind societatile
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta prevederile Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile (lista indicativa):

Investitii corporale:

În cadrul acestei scheme, sunt considerate investitii initiale cheltuielile referitoare la
investitiile initiale în imobilizari corporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ si se refera la urmatoarele:

a) Constructii noi si/ sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b) Constructii noi si/ sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c) Constructii noi si/ sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie în limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;
d) Achizitionarea, inclusiv în leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii, inclusiv pentru valorificarea reziduurilor forestiere (rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.) si pentru producerea de energie din surse regenerabile, îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (în cazul produselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
e) Achizitii, inclusiv în leasing financiar de noi mijloace de transport specializate.
Energia din surse regenerabile obtinuta în urma realizarii investitiilor mentionate anterior trebuie utilizata exclusiv în activitatea proprie.

ATENTIE! Simpla achizitie a actiunilor unei întreprinderi nu se considera investitie si nu este eligibila în cadrul schemei.

Bunurile second hand nu sunt eligibile prin prezenta schema. Sunt considerate eligibile doar imobilizarile corporale noi.

Investitii necorporale:

Cheltuielile referitoare la investitiile initiale în imobilizari necorporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ, vizeaza urmatoarele:

a) Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
b) Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
c) Achizitionarea de software, indentificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Imobilizarile necorporale, pentru a putea fi considerate eligibile trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– Sa fie utilizate în exclusivitate în locatia care beneficiaza de ajutor de stat;
– Sa fie considerate imobilizari amortizabile;
– Sa fie achizitionate de la terti în conditii de piata fara ca achizitorul sa fie în masura sa îsi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul CE nr. 139/ 2004 al Consiliului4, asupra vânzatorului sau viceversa. În cadrul întreprinderilor mari, imobilizarile necorporale nu pot depasi 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

În cazul IMM-urilor pot fi eligibile costurile pentru studiile pregatitoare si serviciile de consultanta legate de investitie. Acestea sunt eligibile în limita a 3% pentru proiectele de investitii care nu prevad lucrari de constructii si respectiv a 8%, pentru proiectele de investitii care prevad lucrari de constructii, din valoarea totala eligibila a proiectului de investitii.

ATENTIE! Imobilizarile corporale si necorporale aferente investitiei initiale, realizate cu sprijin nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme, trebuie sa fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie mentinute si utilizate în exclusivitate în locatia pentru care a beneficiat de finantare nerambursabila, pe o perioada de cel putin 5 ani, de la data semnarii Contractului de Finantare.

Alocarea financiară

Prin Schema de Ajutor de Stat se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri
nerambursabile în procent de pâna la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata. Intensitatea bruta a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este :

Pentru IMM-uri
a) 40 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în regiunea 8 Bucuresti-Ilfov;
b) 50 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Pentru Întreprinderi mari
a) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor care se realizeaza în regiunea 8 Bucuresti-Ilfov;
b) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Valoarea maxima a ajutorului în cadrul schemei nu poate depasi 3.000.000 Euro/
proiect.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin prezenta Schema de Ajutor de Stat este de 5.000 Euro.

Proiectele de investitii ale caror cheltuieli eligibile depasesc suma de 50 milioane
Euro nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme. Bugetele sunt exprimate numai în Euro.

Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face înaintea semnarii
Contractului de finantare de catre APDRP.

Data limita:

Termenul limită de depunere pentru această sesiune de cereri de proiecte este: 01 – 29 aprilie 2011.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.