Programul START (depunere continua)

Obiectivul Programului

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanаare – START”, denumit în continuare Program, este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în continuare Agenția, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiin܊area, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul programului îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi, mici și mijlocii, îmbunătățirea performan܊elor economice ale celor existente, cre܈terea poten܊ialului de accesare a surselor de finan܊are ܈i dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006. Prezenta schemă nu intră sub inciden܊a obliga܊iei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011, aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, este de 10.000.000 lei gestionați de Agenție pentru organizarea și desfășurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC și acordarea de Alocații Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2011 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 92 de beneficiari.

Programul se va derula în două etape, respectiv:
a) Etapa I – 800.000 lei – pentru organizarea workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM, – repartizați în mod egal celor 8 Oficii aflate în subordinea Agenției;
b) Etapa a II-a – 9.200.000 lei – pentru finanțarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocație Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat.

În cadrul etapei I a Programului, din bugetul alocat desfășurării activităților specifice se pot suporta următoarele: editare de materiale de promovare și prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport, închiriere de spații pentru desfășurarea workshop-urilor, transmitere de invitații și alte cheltuieli necesare organizării și desfășurării workshop-urilor (cazare și masă).

Beneficiarii Programului

Pentru etapa I

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului online de înscriere în program (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie cetățeni români;
 2. să nu mai fi beneficiat de finanțare în cadrul acestui Program, nici ca persoană fizică și nici ca asociat, acționar, administrator într-o societate comercială care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori.
 3. să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licență, adeverință care să ateste finalizarea studiilor, sau de certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Ministerul Învățământului în cazul diplomelor obținute în străinătate.

Pentru etapa a II-a

Pot beneficia de prevederile Programului societățile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului online de preselecție la etapa a doua a programului (anexa 2), următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
 3. au capital social integral privat și sunt persoane juridice române;
 4. nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului și nu au asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut calitatea de asociați/acționari/administratori ai altor societăĠi comerciale care au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului – START în anii anteriori;
 5. administratorul societății are cel puțin studii medii definitivate;
 6. au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului la data completării online a formularului de preselecție la etapa a II-a și au ca obiect de activitate cel puțin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;
 7. nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 8. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 9. nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile „Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 10. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată.

Nu beneficiază de prevederile Programului:

 • intermedieri financiare și asigurări:
 • tranzacții imobiliare:
 • activități juridice
 • activități de jocuri de noroc și pariuri
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, precum și activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
  • activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
  • activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene
  • activități de procesare și marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:
   a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;
   b. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
  • activități legate de export către state terțe sau state membre, și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  • ajutoarele destinate utilizării produselor naționale în detrimentul celor importate;
  • ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui
  • ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfăcontra cost.

Nu pot beneficia de Alocații Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naționale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăși acest prag prin însumarea Alocației Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanțare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Tipurile de ajutor financiar

Agenția administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat la nivel național și la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, denumite în continuare OTIMMC și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între Agenție și organizațiile ori instituțiile de drept privat (instituții de credit) se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se va trece la derularea programelor. Instituția de credit selecționată are calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor acordate pentru a căror derulare încheie convenții de colaborare cu Agenția.

Prin Program se finanțează în etapa I – workshop-uri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și cu aplicabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri, conform procedurii UNCTAD / EMPRETEC. În vederea implementării primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naționali certificați și în curs de certificare UNCTAD / EMPRETEC.

Agenția/Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație denumite în continuare OTIMMC, încheie parteneriate cu instituții publice și/sau private, contracteazăserviciile specifice organizării activităților din cadrul etapei I și publică pe site-ul www.aippimm.ro locațiile și perioada de desfășurare a workshop-urilor.

Prin Program se finanțează în etapa a II-a implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri în următoarele condiții:

 1. Schema de finanțare cu credit bancar:
  • Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
  • Credit bancar – minim 30%5din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către instituția de credit parteneră. Instituția de credit parteneră poate acorda finanțare și pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului.
 2. Schema de finanțare fără credit bancar :
  • Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar
  • Contribuție proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu instituția de credit parteneră, creditul bancar acordat în cadrul acestui Program va fi garantat în proporție de 80%.

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

 1. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru – inclusiv software-ul aferent;
 2. Aparate și instalații de măsură, control și reglare;
 3. Mijloace de transport necesare desfășurării activității/activităților pe care s-a accesat programul;
 4. Licențe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;
 5. Achiziționarea de echipamente IT (unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, etc.);
 6. Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț(clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii și comerț, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă.
 7. Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcĠionare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
 8. Realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate. Se consideră cheltuială eligibilă și taxa de achiziționare a domeniului Internet, precum și achiziționarea softului pentru comerțul on-line;
 9. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 10. Promovarea on-line a activităților societății comerciale, elaborarea și producția de materiale tipărite de promovare a activităților desfășurate de societate, pe suport hârtie și pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 11. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților pe care se accesează finanțarea. Nu se finanțeazăelementele de cost care nu au legătură cu activitățile pe care se accesează și cu procesul de producție/comerț / serviciul prestat.

Activele achiziționate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi și nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Activele achiziționate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziție a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 1.800 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Atât AFN cât și creditul bancar în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor existente.

De finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului se poate beneficia o singurădată.

Beneficiarii sunt obligați să asigure bunurile achiziționate prin Program în favoarea OTIMMC (sau OTIMMC și instituția de credit parteneră în cazul în care este accesată schema de finanțare cu credit bancar), împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, și săcesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul programului;

Aplicarea prevederilor referitoare la achiziționarea în condiții de piață. Solicitanții care au semnat contractul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață, respectiv să întocmească un dosar de achiziție care săcuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă și datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

Procedura de înscriere în Program

Înscrierea în program și solicitarea acordului de principiu pentru finanțare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de înscriere on-line și înregistrarea în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia Președintelui Agenției.

Agenția demarează implementarea Programului în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Procedurii de Implementare a Programului.

Data înscrierii în etapa I a Programului va fi afișată pe site-ul Agenției cu 5 zile înainte ca aplicația online să devină operațională. Pentru participarea la etapa I, fiecare solicitant trebuie să completeze on-line Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură, regăsit pe site-ul Agenției www.aippimm.ro, aplicația de înscriere fiind operațională timp de 5 zile. În situația în care, în termenul prevăzut mai sus, se înscriu mai puțin de 30 de solicitanți pe fiecare locație, perioada de înscriere va fi prelungită până la epuizarea locurilor disponibile. În cadrul aceluiaúi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II și soț/soție.

În termen de 24 ore de la expirarea termenului de înscriere, Agenția va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanții admiși pentru susținerea interviurilor organizate de cele 5 centre EMPRETEC – respectiv:

 • Centrul Național EMPRETEC România – A.I.P.P.I.M.M.: OTIMMC Ploiești și OTIMMC Brașov
 • Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj și OTIMMC Târgu Mureș
 • Centrul Regional EMPRETEC Sud Est: OTIMMC Constanța
 • Centrul Regional EMPRETEC Oltenia Banat: OTIMMC Craiova și OTIMMC Timișoara
 • Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iași

luând în considerare principiul „primul venit – primul servit”. Workshopurile se vor desfășura în 8 locații care vor fi afișate pe site-ul www.aippimm.ro, iar costurile participării sunt de 1.000 lei / participant.

Selectarea candidaților pentru etapa I se va face în urma interviului realizat de către traineri, conform Procedurii UNCTAD / EMPRETEC. Interviurile vor avea loc la sediile OTIMMC, iar taxa participării la etapa I va fi achitată de către beneficiarii selectați în termen de 3 zile de la selecție, dar nu mai târziu de prima zi a workshop-ului. Workshop-urile se vor desfășura pe parcursul a 9 zile calendaristice. Prezența este obligatorie pentru efectuarea interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC în vederea selectării participanților la etapa I pe baza profilului antreprenorial al solicitanților.

Aplicanții care nu se prezintă la interviu vor fi respinși de pe lista beneficiarilor și vor fi înlocuiți cu aplicanții din lista de așteptare. De asemenea, aplicanții admiși la interviu care nu se prezintă din prima zi la workshop-uri, vor fi respinși. Absolvenții 9 workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC care vor fi asociați, acționari, administratori ai unei societăți comerciale și care aplică la etapa II-a, vor beneficia de 5 puncte la evaluarea planului de afaceri.

Înscrierea în program pentru etapa a II a se face conform procedurii de înscriere on-line și înregistrare în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia Președintelui Agenției.

Solicitanții vor completa on-line formularul de preselecție în termen de 5 zile de la data comunicată de Agenție pe site-ul www.aippimm.ro (anexa nr. 2 la prezenta Procedură).

În termen de 24 de ore de la data expirării perioadei de înscriere în etapa a II a, Agenția va publica pe site-ul www.aippimm.ro, în ordinea înscrierii, lista cu toți solicitanții înscriși.

Solicitanții din lista afișată pe site-ul www.aippimm.ro vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei conform. pct.5.9, la OTIMMC de care aparține județul în care este înregistrată firma solicitantă/ în care are domiciliul stabil solicitantul, Cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare (anexa nr. 3 la prezenta procedură) însoțită de următoarele documente justificative:

 1. plan de afaceri;
 2. copia certificatului de absolvire Empretec al/a asociatului unic/asociatului/acționarului/administratorului societății, dacă este cazul;
 3. copie a buletinului/cărții de identitate al/a reprezentantului legal al societății;
 4. copie a diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare ale administratorului sau certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în cazul diplomelor obținute în străinătate;
 5. declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (anexa nr. 5 și anexa nr. 6 la prezenta Procedură);
 6. certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât și pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii;
 7. certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât și pentru toate punctele de lucru sau adeverință, în original sau copie legalizată în care să se menționeze căfirma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației locale respective, în termen de valabilitate la data depunerii cererii;
 8. Situațiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice pe a căror rază își au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, anexe, balanța de verificare) la 31 decembrie 2010, în copie certificată (pentru societățile înființate până în 2011), sau ultima balanță de verificare pentru societățile înființate în 2011(dacă este cazul);
 9. certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângătribunalul unde își are sediul societatea, în care să se menționeze acționarii, reprezentanții legali ai societății, punctele de lucru, precum și domeniile de activitate principale și secundare autorizate ale societății;

Întreaga documentație va fi depusă în 3 (trei) exemplare, un original și două fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificându-se dacă este original sau copie) conform scrisorii de înștiințare pe care aplicația o va transmite electronic fiecărui aplicant, în două plicuri sigilate respectiv:

 1. un plic sigilat în care se vor regăsi cele 3 exemplare ale Cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare (anexa nr. 3 la prezenta procedură) însoțită de documentele justificative conform punctului 5.10 lit. b.) – h.) din prezenta procedură, plic care să poarte mențiunea “Documentație administrativă – număr RUE“;
 2. un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de afaceri și care va avea mențiunea „planuri de afaceri – număr RUE”. Planul de afaceri în original, numerotat, semnat și ștampilat va fi scanat și atașat și pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG;

Pe ambele plicuri sigilate vor trebui trecute următoarele coordonate:

I. Destinatar:
– OTIMMC – adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
– UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START –

II. Expeditor:
– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
– denumirea completă a operatorului economic solicitant/nume și prenume solicitant
– nr. de înregistrare la ORC – dacă este cazul;
– CUI/codul de înregistrare fiscală;/ CNP solicitant
– suma AFN solicitată;
– adresa beneficiarului, inclusiv județul.

Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înțelege fotocopie cu ștampila operatorului economic și semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu mențiunea „conform cu originalul”.

Cele două plicuri vor fi depuse la sediile OTIMMC de care aparține județul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa 4 la prezenta Procedură) și va fi înregistrată depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.

Termene limita

Cerere de proiecte cu depunere continua, in limita bugetului alocat.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.