Comuna Starchiojd scoate la licitatie Servicii de consultanta in domeniul managemntului investitiei si administrarea contractelor de achizitii in cadrul proiectului integrat“MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA STARCHIOJD, JUDEŢUL PRAHOVA, ÎNFIINŢARE CENTRU DE ASISTENŢĂ DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR TIP AFTER SCHOOL ÎN COMUNA STARCHIOJD, INVESTIŢII PENTRU ORGANIZARE FESTIVAL CU SPECIFIC LOCAL ÎN COMUNA STARCHIOJD, JUDEŢUL PRAHOVA”

Aspecte generale

Consultanţa în domeniul managementului proiectului finanţat va consta în realizarea de activităţi manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse şi implementării cu succes a proiectului integrat mai sus mentionat.

Activităţi specifice

Consultantul în managementul implementării proiectului va asimila în totalitate informaţia din documentaţia proiectului(Cererea de finanţare cu anexele) şi va coordona intreaga activitate in conformitate cu prevederile legislative si cu instrucţiunile, normele, notificările emise de catre APDRP.

Pentru realizarea unui management al proiectului performant, ofertantul selectat (Consultantul) va asigura realizarea următoarelor activităţi:

4.1 Realizarea monitorizării activităţilor proiectului:

–          urmărirea gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi al proiectului şi informarea în scris a Autorităţii Contractante cu privire la orice întârziere în derularea proiectului şi propuneri clare de remediere şi readucere a graficului activităţilor în parametrii iniţiali;

–          monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a proiectului cu respectarea şi încadrarea în bugetul proiectului şi în graficul de activităţi al acestuia;

–          monitorizarea activităţii tuturor prestatorilor implicaţi în proiect prin urmărirea rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea încadrării în preţul contractului şi respectării obligaţiilor contractuale;

–          urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;

–          notificarea în scris în timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităţilor proiectului şi elaborarea de propuneri de soluţionare a acestora;

–          gestionarea eventualelor modificări, situaţii neprevăzute, dispoziţii de şantier în scopul aprobării şi decontării serviciilor/lucrărilor de către APDRP.

4.2  Elaborarea documentelor în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste documente vor respecta cu stricteţe prevederile APDRP si a Contractului de finanţare.

4.3 Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste rapoarte vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de APDRP.

4.4 Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste cereri vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de APDRP.

4.5 Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului:

§                                  urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate;

§                                  informarea imediată a Autorităţii Contractante în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate de prestatorii implicaţi în proiect, sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.

4.6 Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor:

§                           Consultantul va menţine un contact permanent cu Autoritatea Contractantă;

§                           Consultantul va participa la şedinţele semestriale de progres în cadrul cărora se va analiza evoluţia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităţilor, obţinerii rezultatelor şi managementul riscurilor;

§                           Toată corespondenţa purtată între părţile contractante se va purta în scris.

4.7 Colaborarea cu toţi prestatorii implicaţi în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale:

§             Consultantul va menţine legătura cu prestatorii implicaţi în proiect pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de Autoritatea Contractantă.

4.8 Oferirea de consultanţă juridică în cadrul proiectului:

§             Consultantul va asigura consultanţă în ceea ce priveşte relaţiile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi prestatorii din cadrul proiectului;

§             Informarea Autorităţii Contractante asupra eventualelor modificări legislative ce privesc serviciile solicitate, de îndată ce acestea apar, şi corelarea documentaţiilor ce trebuie întocmite conform acestor modificări.

4.9 Elaborarea de documente solicitate de APDRP şi de alte organisme care vor solicita date şi informatii privind derularea Contractului de finanţare:

§         Elaborarea de documente solicitate de APDRP şi de alte organisme care vor solicita date şi informaţii privind derularea Contractului de finanţare;

§         Elaborarea de documente la solicitarea beneficiarului privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc) şi derularea contractelor de achiziţie publică aferente acestuia;

§         Refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor Autorităţii Contractante, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea APDRP;

4.10 Alte activităţi şi obligaţii ale Consultantului:

§             Participarea la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de APDRP şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/ verificare/ audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale;

§             Asistenţă la întocmirea notificărilor şi a altor documente necesare implementării proiectului, solicitate de Autoritatea Contractantă;

Asigura asistenţă la întocmirea documentelor de către beneficiar care sunt adresate APDRP pentru a le verifica şi pentru a le aproba, indiferent de natura acestora-cerere de rambursare, cereri de modificare a contractului de grant şi documentele justificative în vederea întocmirii unui act adiţional, completări documente solicitate, anexe, raport de progres, etc.

Toate documentele vor fi redactate în limba română. În situaţia unui număr mai mare de pagini, documentele înaintate vor fi îndosariate (în dosare de încopciat, cu şină, din plastic sau carton), iar dacă documentaţia cuprinde mai multe dosare, acestea vor fi introduse în bibliorafturi pe care vor fi trecute datele de identificare ale beneficiarului, cât şi ale consultantului.Dosarul care va conţine raportul tehnic/fianciar şi documentele justificative ale acestora vor avea paginile numerotate, iar numerotarea va fi reflectată într-un OPIS. Documentele justificative financiare se vor prezenta în ordinea capitolelor şi a liniilor bugetare din evidenţa cheltuielilor.

Documentele se vor elabora conform modelelor date şi adaptate situaţiei concrete şi solicitărilor APDRP.

Toate documentele se vor preda spre verificare beneficiarului, în corelare cu graficul de derulare a contractului de finanţare şi vor respecta modelele solicitate.

Serviciile ce urmează a fi realizate:

1.      Asistenţă şi consultanţă la întocmirea dosarelor pentru cererile de plată;

2.      Asistenţă şi consultanţă la întocmirea documentaţiilor necesare pentru semnarea unui act adiţional la contractul cadru cu APDRP, dacă va fi cazul;

3.      Asistenţă şi consultanţă la întocmirea altor documente ce vor fi necesare în vederea depunerii cererii de plată sau a documentaţiei pentru semnarea unui act adiţional cu APDRP, dacă va fi cazul;

4.      Asistenţă din partea consultantului în relaţia cu persoanele implicate în derularea proiectului: proiectant, inspector de şantier şi constructor.

Contractul aferent Servicii de consultanta in domeniul managemntului investitiei si administrarea contractelor de achizitii in cadrul proiectului integrat: MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA STARCHIOJD, JUDEŢUL PRAHOVA, ÎNFIINŢARE CENTRU DE ASISTENŢĂ DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR TIP AFTER SCHOOL ÎN COMUNA STARCHIOJD, INVESTIŢII PENTRU ORGANIZARE FESTIVAL CU SPECIFIC LOCAL ÎN COMUNA STARCHIOJD, JUDEŢUL PRAHOVA” ce va fi incheiat intre autoritatea contractanta si ofertantul castigator va fi ferm si stabilit in lei.

Detalii pe www.e-licitatie.ro

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.