CENTRUL SOCIAL DE URGENTA DIN CAMPINA ADMINISTRAT DE UN ONG

A N U N Ţ

privind procedura de selectie a ONG-ului care va presta servicii sociale la

 « CENTRUL SOCIAL DE URGENTA » din municipiul Campina


  1. I.                  INFORMAŢII GENERALE

1. Municipiului Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, reprezentat prin ing.Tiseanu Horia Laurenţiu – primar şi jr.Moldoveanu Paul – secretar, Cod fiscal 2843272, tel.0244/336134, fax 0244/371458, primariacampina@yahoo.com, www.primariacampina.ro.

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL SELECTIEI DE OFERTE

         2. Incheierea unui contract de prestare servicii sociale în vederea administrarii  « Centrului social de urgenta » din municipiul Campina.

III. INFORMAŢII PRIVIND CAIETUL DE SARCINI

3. Caietul de sarcini a fost aprobat şi a constituit Anexa  la H.C.L. nr.44 din  26 aprilie 2012.

3.1. Caietul de sarcini se poate obţine de la Primăria municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr.18 – camera 6.

3.3. Punerea la dispoziţie  a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, a unui exemplar din caietul de sarcini, se va face pe suport hârtie, contra – cost (50 lei).

IV. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE

4.1. Ofertele privind participarea la procedura de selectie, se vor depune până la data de 16.07.2012, ora 9:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, jud.Prahova.

4.3. Ofertanţii transmit ofertele, în plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor.

Oferta propriu-zisă, va fi întocmită într-un exemplar, în original, se va introduce în plicul interior, pe care se va menţiona „OFERTA”.

Plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, va fi închis, sigilat şi  marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, va fi introdus în plicul exterior, alături de documentele de calificare.

V. DATA ŞI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINŢA DE DESCHIDERE A OFERTELOR

5. Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primariei municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, jud.Prahova, sala de şedinţe, în data de 16.07.2012, ora 1000.

Referitor la acest aspect va prezentam un extras din Procesul verbal de sedinta a Consiliului Local Capina din data de 26 Aprilie 2012:

Următorul punct înscris pe ordinea de zi (nr.4) este proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Contractului de furnizare servicii sociale la Centrul Social de Urgenţă din municipiul Câmpina.

         Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – Laurenţiu, care spune că aşa cum s-a hotărât de către Consiliul local în şedinţa anterioară, astăzi se prezintă un proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru procedura de selecţie a organizaţiei non – guvernamentale care va presta servicii în Centrul Social de Urgenţă din municipiul Câmpina.

         S-au purtat mai multe discuţii cu executivul primăriei şi cu preşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, avându-se în vedere că subiectul era foarte important pentru că este primul Centru Social de Urgenţă care se înfiinţează la Câmpina şi nu există experienţă pentru administrarea şi organizarea activităţii.

         Pe de altă parte, este greu să se facă o selecţie de oferte pentru cel care va administra Centrul Social de Urgenţă.

         Din caietul de sarcini, dumnealui o să enumere câteva puncte care sunt importante şi care au fost discutate, după cum urmează:

         – la pct.I.2. – Persoanele care nu au domiciliul legal sau reşedinţa, conform actelor de identitate în municipiul Câmpina, au dreptul să beneficieze de serviciile CSU maximum 7 (şapte) zile calendaristice consecutive, o singură dată.

         Persoanele care au domiciliu legal sau reşedinţa, conform actelor de identitate în municipiul Câmpina, au dreptul să beneficieze de serviciile CSU pentru o perioadă de maxim 6 (şase) luni, o singură dată.

         – la pct.I.5 – Autoritatea contractantă va finanţa cheltuieli de personal pentru un număr maxim de 7 posturi, care vor avea următoarea structură:

                   – 1 post administrator care va trebui să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, de preferinţă în domeniul asistenţei sociale, psihologie, sociologie, economie;

                   – 1/4 post contabil care va trebui să aibă studii de specialitate în domeniu;

                   – 1 post asistent social care va trebui să aibă diplomă/atestat/certificat de calificare în acest domeniu;

                   – 4 posturi îngrijitori care vor avea studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

         Nivelul de salarizare acceptat la plată nu va putea depăşi nivelul prevăzut în legile privind salarizarea personalului bugetar pentru funcţii similare sau identice.

         S-au prevăzut 4 posturi de îngrijitori, nu de paznici, deoarece unele funcţii cumulează mai multe activităţi. Posturile de îngrijitori constituie şi personalul care asigură paza centrului, dar în acelaşi timp se ocupă de cei internaţi în timpul nopţii.

         Este prevăzut şi un post de asistent social care se ocupă de ancheta socială la cazurile care apar.

         –  pct.II.6 – Termenul contractului va fi de 4 ani, cu posibilitate de prelungire pentru perioade similare.

          – pct.III.2.1. – Cheltuielile eligibile care pot fi finanţate de autoritatea contractantă în cadrul contractului sunt:

                   – cheltuieli de personal;

                   – cheltuieli de servicii şi utilităţi aferente spaţiului în care funcţionează serviciul;

                   – cheltuieli cu asigurarea meselor zilnice pentru beneficiari (va exista un contract încheiat cu Spitalul Voila care, în funcţie de cerere, va asigura masa pentru un număr de internaţi);

                   – cheltuieli cu servicii medicale pentru beneficiari – cu personal angajat de către asociaţie;

                   – cheltuieli funcţionale (furnituri de birou, consumabile ş.a.);

                   – cheltuieli curente de funcţionare a imobilului (întreţinerea clădirii, instalaţiilor, igienizarea spaţiilor…(…)); materiale de întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor şi echipamentelor efectuate în regie proprie sau lucrări de reparaţii curente contractate cu firme specializate.

         Cheltuielile eligibile enumerate anterior, vor fi finanţate de autoritatea contractantă la nivelul  preţului contractat cu furnizorii sau prestatorii de servicii.

         – pct.III.8 – Modalitatea de punctare a ofertelor:

                   A) Experienţă similară constând în următoarele activităţi: evaluare şi asistenţă socială, găzduire, asigurare consiliere individuală şi de grup, mediere socială – 16 puncte.

         Se acordă puncte pentru vechime şi 2 puncte pentru experienţă în diferite domenii, în speranţa că la selecţia de oferte vor participa asociaţii care au experienţă în acest domeniu.

                   B) Resurse umane suplimentare, faţă de cele prevăzute la pct. I.5, la dispoziţia furnizorului pentru îndeplinirea obiectului contractului- 10 puncte:

                   – câte 2 puncte pentru fiecare persoană cu studii superioare;

                   – câte 1 punct pentru fiecare persoană cu studii medii.

         Punctajul total maxim care se acordă este de 10 puncte.

                   C) Venituri atrase şi puse la dispoziţia serviciului, anual, din alte surse şi/sau contribuţia proprie a furnizorului de servicii sociale – 30 puncte.

         Se consideră că o asociaţie poate să asigure din anumite venituri, funcţionarea centrului sau să asigure anumite obiecte de inventar, cum ar fi hainele pentru internaţi.

                   D) Valoarea cheltuielilor de personal ce urmează a fi suportată din bugetul local – 44 puncte.

         Se consideră că dintre persoanele finanţate din bugetul local unele pot fi plătite din contribuţia asociaţiei.

         Rapoartele comisiilor de specialitate: buget, finanţe şi administraţie publică locală, juridic, sunt favorabile.

         D-na Preda se referă la contribuţia persoanelor asistate care realizează venituri 75%, întrebând în baza cărei legii se poate reţine 75% de la persoana asistată.

         Răspunde dl.viceprimar care spune că se poate reţine acel procent în baza Hotărârii Consiliului Local, care este lege locală pentru  municipiul Câmpina.

         Dl.Tudor propune la pct.I.2 – „Beneficiarii sunt persoanele cu domiciliul în Câmpina care, din punct de vedere medical (…)”. Consideră că proiectul de hotărâre este iniţiat cu prioritate pentru câmpineni.

         Propune includerea unui subpunct – „În situaţii deosebite şi în condiţiile în care există locuri disponibile pot fi admise şi alte persoane din alte localităţi”.

         De asemenea, la pct.II.9 – Rapoarte şi grafic de derulare – să se menţioneze că „raportările să se facă Consiliului local”.

         Dl.Arghir spune că în contract, la beneficiar, este prevăzut că prioritate vor avea persoanele cu domiciliul în municipiul Câmpina.

         În continuare, se referă la Contract, pct.14 – Subcontractarea şi cesiunea – 14.1. – Furnizorul nu poate subcontracta serviciile sau părţi din activităţile componente ale serviciilor sociale, ce fac obiectul prezentului contract.

         Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.