CENTRUL RURAL DE EDUCATIE STIINTIFICĂ SI MODULARE EXPERIMENTALĂ PRAHOVA

INSPECTORATUL SCOLAR AL  JUDETULUI PRAHOVA

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

CENTRUL ÎNVĂTĂMANTULUI  DE EXCELENŢĂ  PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BĂRCĂNEŞTI

ASOCIAŢIA  PROFESORILOR  DE  BIOLOGIE ,,ECOTERA”

PROIECT

CENTRUL RURAL DE EDUCATIE STIINTIFICĂ SI MODULARE EXPERIMENTALĂ PRAHOVA

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ROMÂNEŞTI

2010

Cuprins

I.                                                                                                    ARGUMENT

II.                                                                                                    PREZENTAREA PROIECTULUI

1.                                                                     INIŢIATORI

2.                                                                     OBIECTIVE

3.                                                                     GRUP ŢINTĂ

4.                                                                     ACTIVITĂTI

5.                                                                     EVALUARE

6.                                                                     REZULTATE AŞTEPTATE

7.                                                                     INSTITUŢII PARTENERE

I. ARGUMENT

Educaţia ştiinţifică orientată către o cunoaştere creativă aduce maximum de noutate şi originalitate indifferent de vârstă.

ü  Asigurarea unui câmp larg de observare, informare, investigare a cunoştinţelor dobândite  de către elevi în  şcoală în baza obiectivelor-cadru

si specifice din programele nationale;

ü                                                                                                            Reconsiderarea  concepţiei privind educaţia ştiinţifică in scoală;

ü     Dezvoltarea  orizontului cultural ştiinţific al elevilor prin studiul stiintelor  naturii: fizică ,chimie, biologie,  prin modulare experimentală, prin aplicatiile  tehnologiilor moderne din ariile conexe acestora;

ü                                                                                                            Asigurarea prin dezvoltarea tehnico –ştiinţifică a protecţiei mediului;

ü     Stabilitatea unor relaţii ale şcolii moderne cu cerinţele realităţii obiective din domeniile  industrie, servicii, agricultură;

ü                                                                                                            Corelaţia între capacităţile de comunicare – informare şi practica cotidiană;

ü     Necesitatea cunoaşterii de către elevi a unor sisteme practice şi aplicative care să conducă la imbunatăţirea calităţii vieţii  omului;

ü                                                                                                            valorizarea  ,conform recomandării Parlamentului European , Consiliului Uniunii Europene si MECTS a competenţelor-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi ;

ü     Asigurarea formării unor competente generale si specifice prin dezvoltarea unui spirit modern în domeniile observării , investigării ,cercetării si inovării ;

ü     Unul dintre argumentele de bază este implicarea elevilor , invătătorilor, profesorilor şi comunitătilor locale în educaţia ştiinţifică prin cunoaşterea si fundamentarea  metodelor stiintifice actuale;

ü     Demersul educaţiei ştiintifice si a modulării experimentale;

ü     Provocarea fenomenelor şi proceselor;

ü     Initiaţiva în comunicare;

ü      Acţiunile de căutare a noilor informaţii, de selecţie a cunoştinţelor importante şi utile, de formare a criteriilor de gândire critică;

ü     Dezvoltarea deprinderilor , obişnuinţelor şi abilităţilor practice;

ü     Dezvoltarea spiritului de inovare în rândul elevilor ;

ü     Identificarea tipurilor de activităţi   ce permit motivarea interesului elevilor pentru studiul ştiinţelor.

ü     Promovarea experimentului de laborator real şi/sau virtual si a experimentului pentru acasă

ü     Proiectarea şi confecţionarea unor machete şi dispozitive experimentale de către elevi, care pot facilita invăţarea ştiinţelor.

PREZENTAREA PROIECTULUI

II. 1. INIŢIATORI

PROF. JUSTINIAN FEODOR NICA, INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

PROF. HORIA TOMA, INSPECTOR FIZICĂ

PROF. NICOLETA DRĂGAN, INSPECTOR CHIMIE

PROF. GHEORGHE DRĂGUŞOIU, INSPECTOR  BIOLOGIE

PROF. SORIN BUCUR INSPECTOR MATEMATICĂ

PROF.GEORGESCU FELICIA INSPECTOR MATEMATICĂ

PROF. LUMINIŢA RÎPEANU, INSPECTOR INFORMATICĂ

PROF.UNIV.DR. GABRIEL ALBU-U.P.G.PLOIEŞTI

PROF.CORALIA MATEI, INSPECTOR INVĂŢĂMANT PRIMAR

PROF. VIOREL DINU, INSPECTOR INVĂŢĂMANT PRIMAR

PROF. ING.GHEORGHE RUSU, INSPECTOR INVATAMANT PROFESIONAL SI TEHNIC

PROF.ING.ION IONESCU INSPECTOR INVATAMANT PROFESIONAL SI TEHNIC

PROF. AUREL GRAUR INSPECTOR  INTEGRARE EUROPEANA SI PROGRAME EUROPENE

PROF. TUDOR IANCU INSPECTOR  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

PROF. ANELORE SCORPAN INSPECTOR ACTIVITATE EDUCATIVA FORMALA SI INFORMALĂ

PROF.BIANCA CIULAC  INSPECTOR  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

PROF.MAGDALENA GEORGESCU INSPECTOR PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA-PROF.MARIANA CAZACU

METODIST CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA PROF.DUMITRU TUDOSE

PROF.DR.EMILIA IANCU –DIRECTOR MUZEUL JUDETEAN DESTIINTELE NATURII PRAHOVA

PRIMAR COMUNA BĂRCĂNEŞTI-GHEORGHE DIMA

PROF. OLTEANU SILVIA, DIR.ADJ.LICEUL „NICHITA STANESCU”

PROF.MARGARETA TUDOSE ,DIR. ADJ.CLEGIUL PEDAGOGIC ,,JEAN MONET”RESPONSABIL CERC PEDAGOGIC FIZICA

PROF. ANGHEL  COSTEL GABRIEL, DIRECTOR ŞCOALA  ROMÂNEŞTI

PROF.BIOLOGIE-IULIANA TANUR- CLEGIUL PEDAGOGIC ,,JEAN MONET”

PROF. MIHAI ADRIANA- LICEUL ,,TOMA SOCOLESCU”

ÎNV.  GRAD  I  ELENA IONIŢĂ, RESPONSABIL CERC INVĂŢĂMANT PRIMAR  PLOIEŞTI SUD

PROF. IONIŢĂ SAMUEL, DIRECTOR  G. S. AGRICOL BĂRCĂNEŞTI

ING. TUDOSE CORNELIA, DIR. ADJ. G. S. AGRICOL BĂRCĂNEŞTI

PROF.ANGHEL  VERONICA, RESP. COMISIE METODICĂ  „ŞTIINŢELE NATURII” – G.S.AGRICOL BĂRCĂNEŞTI

ÎNV.CLAUDIA SAVU, RESP. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  ŞCOALA ROMÂNEŞTI

PROF. PICU ELENA GEORGIANA, COORDONATOR PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞCOALA ROMÂNEŞTI

PROF. BUCUR GEORGETA, RESPONSABIL COMISIA FORMARE CONTINUĂ ŞCOALA ROMANEŞTI

PROF. BIOLOGIE VĂLUŢĂ  ELENA LUMINIŢA- ŞCOALA ROMÂNEŞTI

PROF. CHIMIE  IOANA RUXANDRA VĂSII/ ŞCOALA ROMÂNEŞTI

PROF.INFORMATICĂ MARIAN DRAGOMIR– G.S.AGRICOL BĂRCĂNEŞTI

PROF. FIZICĂ- CHIMIE ELENA DRĂGHICI DIRECTOR ŞCOALA POTIGRAFU

PROF.FIZICĂ-CHIMIE MINCU VIORICA-DIRECTOR ŞCOALA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

PROF.FIZICĂ – MARILENA GRAUR- DIRECTOR ŞCOALA COCORĂŞTI-COLŢ

PROF. FIZICĂ – CHIMIE MINCU FLOREA DIRECTOR ŞCOALA BRĂTĂŞANCA

PROF.STOICA ELENA-DIRECTOR SCOALA ,,G. LAZĂR” BĂRCĂNEŞTI

PROF.VIOLETA BADEA- DIRECTOR ŞCOALA PIETROŞANI

PROF. FIZICĂ – CHIMIE MOISE BISTRA DIRECTOR ŞCOALA RÂFOV

PROF.FIZICĂ – CHIMIE GUŞĂ CAMELIA DIRECTOR ŞCOALA NEGOIEŞTI

PROF.BIOLOGIE-ONEA ELENA –DIRECTOR SCOALA BUCOV

PROF.BIOLOGIE –CHITĂ ION DIRECTOR ŞCOALA PLEAŞA

PROF.RADU VASILE-DIRECTOR ŞCOALA POIENARII-APOSTOLI

PROF.PETRE GHIORGHE-DIRECTOR ŞCOALA PUCHENII MARI

PROF.ILIE NELI- DIRECTOR  ŞCOALA DRĂGĂNEŞTI

PROF.ADINA VODĂ- DIRECTOR  ŞCOALA BALTA DOAMNEI

PROF.ANA-JERCAN- DIRECTOR SCOALA IZVOARELE

PROF. BIOLOGIE DINCĂ DUMITRU-SCOALA PAULESTI

PROF. BIOLOGIE HEREA CONSTANTIN – C.T.,,SPIRU HARET”

PROF.BURLACU ADRIANA –GSA BĂRCĂNESTI

PROF.FIZICĂ CHIMIE GIURGEA GABRIELA-DIRECTOR SCOALA VADU-PĂRULUI

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1 OBICTIVE GENERALE

 • Realizarea  unor activităţi de şcoală experimentală cu scopul de a informa elevii asupra importanţei aplicării  legilor  fizicii, chimiei, biologiei, etc;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare  şi lucrul în echipă;
 • Dezvoltarea deprinderilor , obişnuinţelor şi abilităţilor practice;
 • Dezvoltare gândirii divergent-euristice
 • Lărgirea orizontului ştinţific;
 • Implicarea partenerilor , în căutarea în cadrul comunităţilor  locale a unor necesităţi legate de viaţa economică, agricultură, industrie, transporturi servicii şi uşurarea unor lucrări impuse de comunitate  (apă, hrană,….);
 • Reconsiderarea importanţei practice şi experimentale  a domeniilor fizică, chimie,  biologie, informatică, educaţie tehnologică;
 • Implementarea  proiectelor şi descoperirilor  (invovaţii şi invenţii), în  unităţile şcolare aparţinătoare centrului pilot de educaţie ştiinţifică şi modulare experimentală.
 • Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor din surse proprii şi donaţii.

2.2. OBIECTIVE  SPECIFICE – elevii vor fi capabili:

 • să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacităţi de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare
 • să-şi dezvolte capacităţi de comunicare folosind limbajul specific ştiinţei
 • să-şi formeze o atitudine critică faţă de efectele ştiinţei asupra dezvoltării tehnologice şi sociale şi a interesului faţă de protejarea mediului înconjurător
 • să descrie fenomene, să efectueze observări, experimente simple, să folosească instrumente şi ustensile de măsură
 • să construiască concluzii, raţionamente în baza observărilor, măsurărilor,
 • experimentelor
 • să interpreteze unele transformări ce au loc în natură.
 • să demonstreze interes, responsabilitate pentru un mediu natural echilibrat.
 • să se implice în acţiuni concrete de soluţionare a problemelor ecologice şi

în menţinerea favorabilă a mediului ambiant.

3. GRUPUL ŢINTĂ

Ø                                                                                                            Elevi din învăţământul primar,din mediul rural

Ø                                                                                                            Elevi  din învăţământul gimnazial,din mediul rural

Ø                                                                                                            Profesori din cadrul ariilor curriculare „Matematică şi Ştiinţele Naturii”, „Tehnologii”, etc,

Ø                                                                                                            Învăţători şi institutori

Ø                                                                                                            Tineri şi adulţi interesaţi de dezvoltare personală şi de lărgirea orizontului ştiinţific

4. ACTIVITĂŢI

Nr crt Tematica Data Profesor/coordonator Locul de desfăşurare
1 Lansarea proiectului 23 octombrie

2010

Insp.prof.Gheorghe Drăguşoiu

Prof.Costel Gabriel Anghel

Scoala cu clasele I-VIII Românesti
Cercetez,

experimentez,aplic,

mă joc si invăt

Prof.Corina Iordan

Prof.Veronica Anghel

Inv.Claudia Savu

Prof.Văsii Ruxandra Ioana

Prof.Văluţă Elena

Inv.Dragu Maria

Prof.Cristea Sergiu

2 Stiinta şi viata 27 noiembrie

2010

Prof.Elena Drăghici

Prof.Nitu Dorina

Prof.Mica Elena

Inv.Soare Vasilica

Scoala  cu clasele

I-VIII  Potigrafu

3 Experimentul,stimulator al creativitătii 26

februarie

2011

Prof.Viorica Mincu

Prof.Florea Mincu

Prof.Inv Olteanu Zinca

Prof.Preda Elena

Prof.Gilica Radu

Prof.Constantin Ana Maria

Scoala  cu clasele

I-VIIIValea Călugărească

4 Descoperim  împreună 26

martie

2011

Prof.Marilena Graur

Prof.Corina Visan

Prof.Chirchiboi Andreea

Inv.Pantazi Ioana

Inv.Mariana Gherghe

Scoala cu clasele

I-VIIICocorăsti-Colt

5 Evaluare 30

aprilie

2011

I  Iniţiatori proiect Scoala cu clasele

I-VIII Românesti

5. EVALUARE

§                                                                           Editarea broşurii proiectului

§                                                                           Materiale promoţionale – broşuri,afise, etc.

§                                                                           Crearea site-ului proiectului

§                                                                           Lucrări practice şi teoretice

§                                                                           Simpozioan stiintific al profesorilor ariei ,,Matematică si stiinte”cu tema „Viata fenomen complex rezultat al interactiunii inter si trans disciplinare”

§                                                                           Concurs interdisciplinar clasele III-IV si  VI-VIII „Lumina,apa si căldura factori ai existentei si evolutiei vietii pe tera”

§                                                                           Chestionare şi sondaje

6. REZULTATE AŞTEPTATE

ü                                                                                                            Creşterea interesului elevilor şi a publicului larg faţă de ştiinţă în general şi fată de Ştiinţele Naturii în special;

ü                                                                                                            O mai bună înţelegere a rolului ştiinţei în dezvoltarea societăţii

ü                                                                                                            Crearea  unui pachet de lucru care să conţină idei, studii, experimente, etc, care să poată fi folosit la clasă/nivel de studiu

7.                                                                                                INSTITUŢII PARTENERE

§                                                                                                               Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

§                                                                                                               Casa Corpului Didactic Prahova

§                                                                                                               Muzeul de „Ştiinţele Naturii” Ploieşti

§                                                                                                               Muzeul Petrolului Ploieşti

§                                                                                                               Muzeul Ceasului Ploieşti

COORDONATORI PROIECT   INSPECTOR PROF.GHEORGHE DRĂGUSOIU

PROF.VERONICA ANGHEL

INV. CLAUDIA  SAVU

PROF.ELENA GEORGIANA PICU

PROF.COSTEL GABRIEL ANGHEL

E=

,,Ştiinţa este cea mai democratică sursă a puterii.”

Alvin Toffer

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.