Angajari la DSP

Direcția de Sănătate Publică Prahova scoate la concurs pe perioadă determinată un număr de 9
posturi de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Departamentului de Supraveghere
Epidemiologică și Control Boli Transmisibile al Direcției de Sănătate Publică Prahova, conform
art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, în contextul stării de alertă de pe teritoriul României.
Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu următoarele documente :
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația
privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu carater personal conform prevederilor Legii
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), cu modificările ulterioare — anexele nr. 2 si 5 din Metodologia Ordinului nr.
905/26.05.2020;
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de
căsătorie, dupa caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor
specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverința care atestă vechimea în muncă, în
meserie sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candideazä — Anexa nr. 3 din metodologia
Ordinului nr. 905/26.05.2020;
f) adeverința medicală eliberată de medicul de familie și/sau certificat medical din care să
rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
g) curriculum Vitae, model european;
h) declarație pe proprie răspundere că este/nu este încadrat/incadrată la o altă instituție
publică sau privată și nu se află în situația de carantina sau izolare la domiciliu —
Anexa nr. 4 din metodologia Ordinului nr. 905/26.05.2020.
Persoanele interesate pot accesa site-ul D.S.P. Prahova. Relații suplimentare se pot obține și telefonic/e-
mail la Compartimentul RUNOS astfel: tel: 0244/407.762;email: runos_dspprahova@yahoo.com .

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.